Granty

Finanční podpora Nadace směřuje v souladu s pravidly pro poskytování nadačních příspěvků do těchto programů:

Podpora talentovaných jednotlivců

Podpora talentovaných jednotlivců na studijních stážích, přispívat na studijní pobyty a účast v prestižních soutěžích.

Výchova a vzdělávání
mladých lidí

Podpora výchovy, vzdělání, motivace a účelného vyplnění volného časů žáků a studentů směřující k zodpovědnému vztahu k občanské společnosti a vzájemné pomoci.

Uzavřeno – není možné podávat žádosti

Vytváření a rozvoj zdravé občanské společnosti

Zachovávání kulturních tradic, řemesel, folklóru, hudby a umění, projekty na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti prospěšné. Projekty ve spolupráci s NNO a škol s dětskými domovy, zařízeními náhradní péče, zařízeními sociální prevence, zájmovými organizacemi zřízenými na podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných osob.

Uzavřeno – není možné podávat žádosti

Správní rada Nadace Jana Pivečky každoročně vyhlásí, který program bude v daném roce podporovat. Může i mimo vyhlášené řádné grantové kolo podpořit nadačním příspěvkem i jiné projekty odpovídající cílům nadace dle platného statutu. Podmínkou přidělení takového nadačního příspěvku je schválení nadpoloviční většinou všech členů správní rady.

PODPORUJEME
přes 25 LET

Přes
350 projektů

Podání žádosti o nadační příspěvek

Žádost lze podat vyplněním a odesláním žádosti. Důležitou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v pravidlech grantového řízení. Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou písemně informován do 30 dnů po jejím zasedání.
Pravidla poskytování nadačních příspěvků

Vyhlášení grantového řízení:
Nadace Jana Pivečky vyhlašuje zpravidla jedno grantové kolo v průběhu kalendářního roku, s uzávěrkou dle vyhlášení. Správní rada může rozhodnout o průběžném přijímání žádostí. V tom případě je v aktuálně vyhlášeném grantovém řízení uvedeno datum ukončení přijímání žádostí v daném roce. O takto podávaných žádostech bude správní rada rozhodovat vždy na nejbližším zasedání, která se uskutečňují zpravidla čtyřikrát ročně. Podmínky grantového kola a jeho uzávěrka jsou vyhlašovány veřejně prostřednictvím internetu na webových stránkách Nadace Jana Pivečky.

Cíl grantové podpory:
Cílem grantové podpory je finanční pomoc záměrům a projektům odpovídajícím cílům Nadace, vyjádřeným ve statutu Nadace a spadajícím do některé z níže uvedených oblastí podpory poskytované Nadací Jana Pivečky.

Kdo může žádat o nadační příspěvek:
Žádosti o udělení nadačního příspěvku mohou podávat fyzické osoby s bydlištěm v České republice a právnické osoby charakteru nestátních neziskových organizací, registrované v České republice (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy a nadace) a školy.

 Podporované oblasti: 

 • Podpora talentovaných jednotlivců v oblasti výchovy a vzdělávání

       Lze podpořit talentované jednotlivce na studijních stážích, přispívat na studijní pobyty a účast v prestižních soutěžích

 • Podpora výchovy a vzdělávání mladých lidí, podpora mimoškolních aktivit žáků, učňů a studentů ve zlínském regionu

      Lze podpořit projekty škol a NNO, jejichž cílem je výchova, vzdělání, motivace a účelné vyplnění volného časů žáků a studentů směřující k zodpovědnému vztahu k občanské společnosti a vzájemné pomoci.

 • Podpora vytváření a rozvoje zdravé občanské společnosti ve zlínském regionu      

     Lze podpořit:

 • zachovávání kulturních tradic, řemesel, folklóru, hudby a umění, projekty na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti prospěšné
 • projekty spolupráce NNO a škol s dětskými domovy, zařízeními náhradní péče, zařízeními sociální prevence, zájmovými organizacemi zřízenými na podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných osob

Správní rada Nadace Jana Pivečky může i mimo vyhlášené řádné grantové kolo podpořit nadačním příspěvkem i jiné projekty odpovídající cílům nadace dle platného statutu. Podmínkou přidělení takového nadačního příspěvku je schválení nadpoloviční většinou všech členů správní rady.

Z prostředků určených na nadační příspěvky nelze kromě jiného podpořit: 

 • politické strany, profesní sdružení, sdružení zaměstnavatelů nebo podnikatelů, odborová sdružení, vědecké společnosti
 • projekty podporující násilí, závislosti, rasovou a náboženskou nesnášenlivost apod.
 • projekty zaměřené ideologicky nebo projekty stranické povahy
 • projekty zaměřené na jednorázovou pomoc v nouzi fyzickým osobám s výjimkou prostředků, získaných od dárců na jimi konkrétně určený účel
 • jednorázové akce, které nemají trvalejší vliv na cílovou skupinu
 • nákup budov a kanceláří, splátky půjček a dluhů, tvorbu kapitálového jmění
 • investice (stavební úpravy, rekonstrukce atd.)
 • nákup vozové techniky

Nadace neposkytuje nadační příspěvky zpětně

Kritéria posuzování záměru nebo projektu (vždy ta, která jsou pro charakter žádosti relevantní) :

1.  Obsahové a formální zpracování
 • srozumitelnost, přehlednost, výstižnost
 • formulace cílů a vymezení cílové skupiny
 • jasnost realizačního plánu, jeho personální zajištění a časový harmonogram projektu
2.       Finanční stránka
 • přiměřenost, hospodárnost a ověřitelnost rozpočtu
 • finanční spoluúčast jiných partnerů
3.       Předpokládaná schopnost realizace
 • dosavadní zkušenosti a hospodaření žadatele
 • spolupráce s dalšími partnery, doporučení a vyjádření k projektu
 • realizace předchozích projektů (v případě žadatelů, jejichž projekt byl v minulosti NJP podpořen)
4.       Přínos záměru nebo projektu
 • zaměření, přínos v dané oblasti
 • závažnost problému, způsob řešení, očekávané výsledky a dopad na cílovou skupinu
 • dopad na veřejnost, přínos pro rozvoj občanské společnosti, zlepšení kvality života

O nadační příspěvek je možno žádat opakovaně, pokud žadatel řádně vyúčtoval předchozí nadační příspěvek nebo odevzdal průběžnou zprávu včetně vyúčtování k projektu, který dosud probíhá

Postup při podávání žádosti o nadační příspěvek:
 • Źádost se podává v českém jazyce
 • Žádost se podává na předepsaném formuláři, obsahujícím také pokyny pro zpracování projektu.
 • Žádosti se podávají ke konkrétním výše uvedeným programům.
 • Formuláře žádosti o nadační příspěvek lze získat osobně v sídle NJP, na webových stránkách nadace nebo požádat o zaslání poštou, nebo e-mailem.
 • Žádost je třeba odevzdat do termínu uzávěrky osobně nebo poštou (nejpozději s poštovním razítkem data uzávěrky). Neplatí pro průběžné žádosti u programu na podporu talentovaných jednotlivců.
 • Projekty posuzuje správní rada Nadace Jana Pivečky. O výsledku bude žadatel vyrozuměn písemně do 10 týdnů od data přijetí žádosti.
 • Důvody vyloučení žádosti z posuzování:
 • žádost nebyla podána do termínu uzávěrky
 • žádost nebyla podána v požadované formě, chybí požadované přílohy
 • ve formuláři nejsou vyplněny všechny požadované údaje
 • projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení
 • projekt neodpovídá zadání
 • projekt neodpovídá cílům nadace
 • požadovaná částka převyšuje maximální poskytovanou částku na jeden projekt, stanovenou vždy při vyhlášení grantového řízení

Smluvní podmínky poskytnutí nadačního příspěvku:

 • V případě schválení nadačního příspěvku uzavře Nadace Jana Pivečky s žadatelem smlouvu o přidělení nadačního příspěvku.
 • Nadační příspěvek je žadateli poskytován jednorázově u částek do 20.000,– Kč, u částek vyšších zpravidla ve dvou splátkách. Příjemce nadačního příspěvku předkládá Nadaci Jana Pivečky zprávu o jeho čerpání včetně vyúčtování. Účelové vázání nadačních příspěvků, termíny pro vyúčtování a poskytování splátek a další podmínky jsou obsaženy ve smlouvě.

Na přidělení nadačního příspěvku není právní nárok

Kontaktní adresa:

Nadace Jana Pivečky
Horní náměstí 111
763 21 Slavičín
Mobil: +420 739 095 315, e-mail: filakova@pivecka.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Božena Filáková, ředitelka