Filozofie a poslání

Cíle podporované Nadací

Cíle, které budou předmětem všestranné podpory ze strany Nadace lze stručně označit takto

 • Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na slavičínský a zlínský region.
 • Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů, mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím.
 • Podpora udržování a rozvoj podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně.
 • Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit.
 • Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na slavičínský a zlínský region.
 • Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve slavičínském a zlínském regionu, ale i jiných místech v České republice.

Vize Nadace

V návaznosti na historickou tradici, spojující ve Slavičíně jméno Pivečka nejenom s podnikáním a obchodem, ale také s podporou věcí veřejných, zejména ve vztahu k mládeži, vytvořit lepší občanskou společnost.

Účel Nadace

Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů.

Předmět činnosti (zájmu) Nadace

V rámci shora definovaného cíle jsou předmětem činnosti Nadace zejména následující aktivity

 • Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na podporu vytyčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí.
 • Podpora ocenění výsledků programů realizoavaných k náplni cílů Nadace a cílů Nadaci blízkým včetně vlastního zřizování takových cen.
 • Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů.
 • Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace.
 • Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace.
 • Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka
 • Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi.
 • Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka.

Realizované programy

Nadace mimo aktuálně běžící projekty v minulosti realizovala např.:

 • Organizování výtvarné soutěže „Veselá bota“
 • Organizování výtvarné soutěže s názvem „Fantastická bota“
 • Organizování soutěže „Ševče, drž se svého kopyta“
 • Organizování soutěže „Pohádková bota“
 • Organizovaní soutěže pro mladé programátory Who is Neo?
 • Organizování dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně
 • Podpora ochráncům přírody ve Slavičíně
 • Obnova lesoparku Pod Obruby, dnes Pivečkova lesoparku
 • Podpora dětského mezinárodního folklórního festivalu „Písní a tancem.“
 • Rekonstrukce a využití roubeného domu čp. 7 ve Valašských Kloboukách
 • Projekt Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky 2005-2007 – vybudování multifunkční učebny z programu SROP
 • Vybudování zázemí pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – SZIF
 • Projekt mezinárodní spolupráce SK – CZ Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – Dubnica 2009 – 2011
 • Projet obnova technického zázemí veřejně přístupné učebny
 • Projekt Slavičín – obnova příměstského lesoparku – z programu SZIF

Filozofie Nadace a základní etický postulát

Základním posláním Nadace je

 • Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje
 • Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál
 • Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují
 • Nadace se svou filosofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem